logo1
icon_logo_sbw

De stichting

Stichting Burger Weeshuis Zierikzee

Missie & Doel
De stichting heeft ten doel:

  • Vervulling van de cultuurhistorische taak van het Burger Weeshuis, zoals deze in de loop van de tijd is gegroeid en zich verder zal ontwikkelen. In het bijzonder de instandhouding van het Burger Weeshuis aan de Poststraat 45 te Zierikzee en het belendende koetshuis aan de Wevershoek te Zierikzee, alsmede van het daartoe behorende cultuurhistorische bezit;
  • Dienstbaarheid ten behoeve van de samenlevingsopbouw van Zierikzee in het algemeen en behartiging van de maatschappelijke en de sociale belangen van de jeugd in Zierikzee in het bijzonder;
  • De stichting dient het algemeen belang;
  • De stichting heeft geen winstoogmerk.
  • Ze tracht haar doel onder meer te bereiken door het nemen van initiatieven en het stimuleren daarvan, mede door het beschikbaar stellen van geldelijke middelen en voorts door alle andere wettige middelen die naar het oordeel van het bestuur bevorderlijk kunnen zijn voor het realiseren van de doelstellingen.

Het huidige beleid is weergegeven in het beleidsplan.
Voor een overzicht van de activiteiten kunt u de Activiteitenkalender-Stichting-Burger-Weeshuis 1 raadplegen.

ANBI
Stichting Burger Weeshuis Zierikzee is in het bezit van de ANBI status. Deze status houdt in dat de Stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling en dat giften aan onze Stichting aftrekbaar zijn voor het belastbaar inkomen.

Voor gewone giften van particulieren geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempel-inkomen, maar minimaal € 60. U mag maximaal 10% van uw drempelinkomen aan gewone giften aftrekken. Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.
Voor donaties door organisaties en ondernemingen is de donatie (onder voorwaarden) aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.

Meer informatie over de voorwaarden en de regels waar een organisatie aan moet voldoen vindt u op de website van de Belastingdienst.

College van Regenten & Regentessen
Het college van Regenten en Regentessen bestaat momenteel uit:
• de heer S. Lettinga (regent voorzitter),
• de heer L. bij de Vaate (regent penningmeester),
• mevrouw J. Remijn - van Mechelen (regentes secretaris),
• de heer J.J. Stols (regent landbouwzaken),
• de heer P. van Traa (regent bouw),
•  (regentes),
• mevrouw O.M. van der Torren - van Verschuer (regentes)

Aan de Regent penningmeester en aan de Regentes secretaris worden op jaarbasis, voor hun inzet, kleine onkostenvergoedingen toegekend.

Er is momenteel geen personeel in dienst van de stichting

Contactgegevens secretariaat
p/a Steursweg 2
4328 NH  Burgh-Haamstede
info@stichtingburgerweeshuis.nl

Financiën
Hier vindt u het Financieel verslag van 2020
Hier vindt u het Financieel verslag van 2021
Hier vindt u het Financieel verslag van 2022

Bankgegevens
Burger Weeshuis Zierikzee
NL04 ABNA 0486105318

RSIN: 3809997

De stichting

foto_stichting